Các nhóm làm việc

1. Recycle Committee - Nhóm Sản phẩm thải bỏ 

Mr. Takehiko Nishikawa 

nishikawa@vietnamsuzuki.com.vn 

2. Technical Committee - Nhóm Kỹ thuật 

Mr. Masaru Ohira 

Ohira@yamaha-motor.com.vn 

3. Tax Policy - Nhóm Chính sách thuế 

Mr. Pham Quang Huy 

sl_pq_huy@honda.com.vn 

4. Traffic Safety - Nhóm An toàn Giao thông 

Ms. Đinh Thị Minh Ngọc 

adm_dm_ngoc@honda.com.vn 

5. PR - Nhóm Quan hệ Truyền thông 

Ms. Doãn Thị Kim Dung 

acc_dk_dung@honda.com.vn 

6. Motorshow - Nhóm Triển lãm 

Ms. Ngô Thị Thu Huyền 

adm_nt_huyen@honda.com.vn 

Bản tin

Thành viên VAMM