Các nhóm làm việc

1. Recycle Committee – Ban Thu hồi xử lý thải bỏ

Mr. Chau Chanh Phap

ccphap@sym.com.tw

2. Technical Committee – Ban Kỹ thuật

Mr. Huynh Khanh Vinh Khuong

khuonghkv@vietnamsuzuki.com.vn

3. Policy – Ban Chính sách

Mr. Nguyen Xuan Minh

acc_nx_minh@honda.com.vn

4. Traffic Safety – Ban An toàn Giao thông

Mr. Phung Van Hue

sp_pv_hue@honda.com.vn

5. PR – Ban Quan hệ Truyền thông

Ms. Tran Giang Chau

chaumkt@yamaha-motor.com.vn

6. Motorshow – Ban Tổ chức triển lãm

Mr. Hua Quang Tien

tienhq@vietnamsuzuki.com.vn

7. Gas Emission – Xử lý khí thải

Mr. Nguyen Xuan Minh

acc_nx_minh@honda.com.vn

8. EV EB project – Ban Xe máy Xe đạp điện

Ms. Nguyen Thi Ngoc Dzung

prd_nn_dzung@honda.com.vn

9. Intellectual Property – Ban Sở hữu Trí tuệ

Ms. Dai Kha Quynh

quynh.daikha@piaggio.com.vn