Sơ đồ tổ chức - VAMM Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam

Sơ đồ tổ chức

BAN CHUYÊN MÔN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch: Ông Yano Takeshi – Tổng giám đốc Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Phó chủ tịch: Ông Lu Tien Fu – Tổng giám đốc Công ty SYM Việt Nam

Thư ký: Bà Lê Bích Ngọc –  Trưởng phòng Quan hệ Công chúng và Khách hàng – Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

1- Ông Minoru Kato - Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam

2- Ông Costantino Sambuy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

3- Ông Ono Shozo - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Suzuki

4- Ông Lu Tien Fu - Tổng Giám đốc Công ty SYM Việt Nam

5- Ông Yano Takeshi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Bản tin

Thành viên VAMM