Sơ đồ tổ chức

BAN CHUYÊN MÔN

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch: Ông Kawano Toshiya - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Phó Chủ tịch: Ông Shozo Ono - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki

Thư ký: Bà Trần Giáng Châu – Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Quan hệ khách hàng, Công ty Yamaha Motor Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Nhân sự dự kiến

Ông Toshio Kuwahara - Tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam

Ông Gianluca Fiume  - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam

Ông Shozo Ono - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki

Ông Kawano Toshiya - Tổng giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Ông Lin Chih Ming - Tổng giám đốc, Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam

Video

Bản tin

Thành viên VAMM