Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch: Ông Kawano Toshiya – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Phó Chủ tịch: Ông Shozo Ono – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki

Thư ký: Bà Trần Giáng Châu – Trưởng phòng Quan hệ công chúng và Quan hệ khách hàng, Công ty Yamaha Motor Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Nhân sự dự kiến
Ông Toshio Kuwahara – Tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam
Ông Gianluca Fiume  – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
Ông Shozo Ono – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
Ông Kawano Toshiya – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Ông Lin Chih Ming – Tổng giám đốc, Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam