WORKING GROUP

1. Recycle Committee 

Mr. Chau Chanh Phap

ccphap@sym.com.tw

2. Technical Committee 

Mr. Huynh Khanh Vinh Khuong

khuonghkv@vietnamsuzuki.com.vn

3. Policy 

Mr. Nguyen Xuan Minh

acc_nx_minh@honda.com.vn

4. Traffic Safety 

Mr. Phung Van Hue

sp_pv_hue@honda.com.vn

5. PR 

Ms. Tran Giang Chau

chaumkt@yamaha-motor.com.vn

6. Motorshow

Mr. Hua Quang Tien

tienhq@vietnamsuzuki.com.vn

7. Gas Emission 

Mr. Nguyen Xuan Minh

acc_nx_minh@honda.com.vn

8. EV EB project 

Ms. Nguyen Thi Ngoc Dzung

prd_nn_dzung@honda.com.vn

9. Intellectual Property 

Ms. Dai Kha Quynh

quynh.daikha@piaggio.com.vn