Các nhóm làm việc

 1. VAMM Secretary – Ban Thư ký VAMM
  Mr. Nguyễn Xuân Minh
  Title: GR Department Manager
  Tel: 0912.668.128
  E-mail: acc_nx_minh@honda.com.vn
 2. Legal advisory -Ban tư vấn pháp lý
  Bizlink Company – Mr. Do Trong Hai
  Title: Managing Partner
  Tel: 0913.529.626
  Email: hai.do@bizlink.vn
 3. Technical Committee – Ban kỹ thuật
  Mr. Sugiyama Motoyuki
  Title
  Tel (+84) 94 233 2154
  E-mail: sugiyamamo@yamaha-motor.com.vn
 4. PR – Ban quan hệ truyền thông
  Ms. Doan Thi Kim Dung
  Title: PR department Manager
  Tel: 0915298218
  E-mail: acc_dk_dung@honda.com.vn
 5. Motor Show : Ban tổ chức triển lãm
  Mr. Hua Quang Tien
  Title: Marketing manager
  Tel: 0903376699
  E-mail: tienhq@vietnamsuzuki.com.vn
 6. Recycle Committee – Ban thu hồi xử lý thải bỏ
  Mr Chau Chanh Phap
  Email: ccphap@sym.com.tw
 7. Traffic Safety – Ban An toàn giao thông
  Ms. Nguyen Thanh Huyen
  Title: Manager of External Affairs
  Tel: 0911510036
  E-mail: huyenadm@yamaha-motor.com.vn
 8. Gas emission WG – Xử lý khí thải
  Mr. Nguyen Xuan Minh
  Title: GR Department Manager
  Tel: 0912.668.128
  E-mail: acc_nx_minh@honda.com.vn
 9. EV EB project – Ban xe máy xe đạp điện
  Mr. Nguyễn Trường Sơn
  Title: PPL Dept Manager
  Tel: 0915298020
  E-mail: pp_nt_son@honda.com.vn
 10. Intellectual property – Ban sở hữu trí tuệ
  Ms. Casarosa Eleonora
  E-mail: Eleonora.Casarosa@piaggio.com
 11. Policy – Ban chính sách
  Mr. Nguyễn Xuân Minh
  Title: GR Department Manager
  Tel: 0912.668.128
  E-mail: acc_nx_minh@honda.com.vn