Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch: Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng giám đốc, Công ty TNHH Honda Việt Nam

Phó Chủ tịch: Ông Toshiyuki Takahara – Tổng giám đốc, Công ty Việt Nam Suzuki

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Minh – Trưởng khối Đối ngoại, Công ty Honda Việt Nam

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Honda Việt Nam
Ông Toshiyuki Takahara – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
Ông Gianluca Fiume – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam
Ông Yoshimitsu Hirokazu – Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam
Ông Lin Chih Ming – Tổng Giám đốc, Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam